فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پایان نامه دکتری علوم تربیت : «تاثیر آموزش مهارتهای زیباشناختی و دیالوژیکی به اعضای هیئت علمی و ...

عنوان پایان نامه دکتری: «تاثیر آموزش مهارت های زیباشناختی و دیالوژیکی به اعضای هیئت علمی بر میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومی نوین در این زمینه» این فایل، حاوی پایان نامه دکتری دکتر حسن اسلامیان است که در سال 1396 از آن دفاع کرده است.

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب ساختار و روشهای پژوهش در علوم انسانی؛ نظریه و کاربرد"

تاب " ساختار و روشهای پژوهش در علوم انسانی؛ نظریه و کاربرد" اثر حاضر با عنوان " ساختار و روشهای پژوهش در علوم انسانی؛ نظریه و کاربرد" با هدف ارائه مبانی، ساختار، روشها و تکنیک های کاربردی پژوهش در حوزه علوم انسانی، مشتمل بر 10 فصل، تدوین و تالیف گردید.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تاملی بر اخلاق پژوهش در آموزش عالی

ر اثر حاضر تحت «تاملی بر اخلاق پژوهش در آموزش عالی»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، به مقوله هایی نظیر کلیات پژوهش، اصول اخلاقی فردی پژوهشگر، اصول اخلاقی مرتبط با مشارکت کنندگان پژوهش، اصول اخلاقی مرتبط با انتشار پژوهش ها و ..، پرداخته شده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تحولات نظام آموزشی در پرتو جهانی شدن

اثر حاضر توسط دکتر حسن اسلامیان و همکارن، تحت عنوان «تحولات نظام آموزشی در پرتو جهانی شدن« در چهار فصل به شرح ذیل تالیف گردید: فصل اول: نگاهی به پدیده جهانی شدن فصل دوم: پدیده جهانی شدن و نظام آموزش و پرورش فصل سوم: جهانی شدن و بین المللی شدنِ نظام آموزش عالی فصل چهارم: چالش ها و راهکارها.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول و روشهای تدوین مقالات پژوهشی

کتاب «اصول و روشهای تدوین مقالات پژوهشی»، به تشریح مواردی نظیر روشهای جستجو اطلاعات علمی، انواع مقالات علمی، مهارتها و روشهای تدوین مقالات پژوهشی، ساختار و عناصر مقالات علمی، شیوه های ارسال و انتشار مقالات در مجلات علمی، اخلاق پژوهش و ...، پرداخته است

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مطالعه و یادگیری اثربخش

کتاب «مطالعه و یادگیری اثربخش»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه های هدف گذاری برای مطالعه و یادگیری، برنامه ریزی مطالعاتی و درسی، روشها و مدل های مطالعه و یادگیری اثربخش، تمکز حواس در مطالعه، یادگیری فعال در کلاس درس، تکنیک های تست زنی، تغذیه مناسب در زمان مطالعه و آمادگی برا

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب «کاربست نظریه های یادگیری در برنامه درسی و تدریس»

فصول چهارگانه این کتاب عبارتند از: نظریه های یادگیری، نگاهی به برنامه درسی و ارتباط آن با علم روانشناسی، کاربست نظریه های یادگیری در برنامه درسی و کاربست نظریه های یادگیری در فرایند تدریس.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سبک های یادگیری و تدریس؛ نظریه و پژوهش

کتاب «آموزش و یادگیری الکترونیک»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه انواع نظریه های یادگیری، انواع سبک های یادگیری، انواع سبکهای تدریس و همچنین مطابقت سبک های تدریس مدرسان با سبک های یادگیری فراگیران، می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و یادگیری الکترونیک

کتاب «آموزش و یادگیری الکترونیک»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه های مقدمه و کلیات آموزش و یادگیری الکترونیک، استاندارد سازی ، اجرا و مدیریت فرایند آموزش و یادگیری الکترونیک، ارزیابی فرآیند آموزش و یادگیری الکترونیک، عوامل موثر بر موفقت آموزش ا

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی